ماساژ درمانی

چگونه خود را ماساژ دهیم؟

خوشبختانه ماساژور ما همیشه همراهمان است ! دستان ما بهترین ماساژورهاهستند ، اکثر ما ماساژدهی را انجام می دهیم ، بدون این که آگاهانه از آن استفادهکنیم.

گاهی پیشانی خود را به خاطر سردرد مالش می‌دهیم یا در حمام با لیفخود را ماساژ می‌دهیم و یا پاها را بعد از یک پیاده روی طولانی می‌مالیم . تماماین‌ها روش‌های ساده و طبیعی خود ماساژدهی هستند.

-
 هر روز صبح و بعدازظهرخود را ماساژ دهید:

از مشت‌هایتان استفاده کنید و آنها را به آرامی به بدنخود بکوبید . از پاها و بازوها شروع کنید و از قسمت فوقانی دست و پا رو به پایینحرکت کنید ، سپس از بالا رو به پایین با مشت‌های آرام ادامه دهید . مشت و مال بدنباعث قوی‌تر شدن بدن می‌شود و خون را به جریان انداخته ، حس گرهای عصبی را آراممی‌کند.

با این عمل در صبح، بدن شما بیدار شده ، آماده فعالیت روزانهمی‌شود ، اما با مشت و مال در شب قبل از خواب ، ذهنتان آرام شده ، استرس و فشارکاری ازبدنتان خارج می‌شود.

 -
بعد از هر غذا شکم خود را بمالید:

بیشتر مااین کار را به خصوص بعد از یک غذای مفصل به طور غریزی انجام می دهیم ، یک یا هر دوکف دست را به روی شکم گذاشته و در جهت عقربه ساعت مالش دهید . این دقیقا همان جهتیاست که غذا به طور طبیعی در روده حرکت می‌کند . انجام این ماساژ چرخشی می‌تواند بههضم غذا کمک کند.

-
 قبل و بعد از ورزش خود را ماساژ دهید:

ماساژبدن قبل از ورزش‌های کششی یا استقامتی جریان خون را به سمت مفاصل هدایت می‌کند وماساژ بعد از ورزش به دفع سموم بدن و بهبود ماهیچه‌ها کمک می‌کند . قبل از ورزش بامشت بدن را مالش دهید تا گردش خون به سمت پاها و بازوها هدایت شود . بعد از ورزشمفاصل را با کف دست یا با مشت آرام در جهت قلب ماساژ دهید.

-
 دست‌هایتان راهر روز با کرم مرطوب کننده ماساژ دهید:


انگشتان دست را در هم قلاب کنیدو پاشنه دست‌ها را دایره وار به هم بمالید. سپس همان طور که دست ‌هایتان در هم قلاباست ، با یک شست ، زیر شست دیگر را دایره وار ماساژ داده و به سمت مرکز دست بروید.  این حرکت را با دست دیگر ادامه دهید . بعد انگشت‌ها را رها کرده و با شست و انگشتاشاره یک دست ، کف دست ، مچ و انگشتان دست دیگر را ماساژ دهید.

-
  هروقت درپاها احساس خشکی و گرفتگی کردید ، از توپ تنیس استفاده کنید:

اگر پاهایتانخشک ، سخت و دردناک شده است ، یک دست خود را به دیوار گرفته و پای مخالف را بر رویتوپ تنیس قرار دهید، به تدریج وزن بیشتری را بر روی پای خود بیندازید و اجازه دهیدتوپ به گودی‌ پایتان فشار وارد کند ، به آرامی پای خود را حرکت دهید تا توپ پاشنه ،گودی و انگشتان پایتان را مالش دهد . اگر توپ تنیس برای پایتان بزرگ است ، از توپ گلفاستفاده کنید . هم‌چنین می‌توانید به پشت بر روی توپ دراز بکشید و اجازه دهید توپبین دو کتفتان را که یکی از نقاط دور از دسترس هستند ، ماساژ دهد تا پشتتان آرامشود.

-
 در یک قوطی دو توپ گلف گذاشته و آن را در زیر میز کارتان قرار دهیدهر زمان که احساس خستگی کردید ، کفش‌هایتان را در آورده پاها را بر روی توپ‌ها قراردهید.

-
 بعد از استفاده از کفش‌ های پاشنه دار حتما بر روی زمین نشسته و بهماهیچه‌های ساق پایتان استراحت دهید . زانوها را خم کرده و کف پاها را بر روی زمینقرار دهید . یک مچ را گرفته و شست دست را بر روی تاندون یک پا به مدت 5 دقیقه فشاردهید . بعد 2 سانتی متر بالا‌ی ماهیچه پایتان رفته و دوباره این کار را تکرار کنید.  این عمل را آنقدر ادامه دهید تا به زانو برسید، بر روی پای دیگر هم این عمل راتکرار کنید.

-
  از دستانتان برای ماساژ گردن استفاده کنید:

هنگامکار با رایانه هر یک ساعت استراحتی به خود بدهید و انگشتان دستتان را پشت گردن بردهو با پاشنه دست بر روی قسمت های مختلف گردن فشار ملایمی وارد کنید و در این حال بهآرامی پاشنه دست را بر روی گردن به حالت دورانی حرکت دهید . سپس انگشتان دست راست رابر روی ماهیچه‌های سمت چپ گردن در زیر جمجمه گذاشته و فشار دهید . سر را به چپ خمکنید و رو به پایین مالش دهید تا به شانه‌ها برسید . این کار را سه مرتبه تکرارکنید . سپس طرف دیگر گردن را به همین ترتیب مالش دهید در پایان سر را بر روی قسمتبالایی صندلی قرار دهید و به مدت 20 ثانیه به گردنتان فشار وارد کنید . با این کارماهیچه‌های جلو گردن هم که در طول کار دچارگرفتگی شده‌اند ، آرام می‌شوند

http://rsy.blogfa.com/cat-13.aspx

/ 0 نظر / 3 بازدید