توصیه ای مهم و حیاتی برای خانه تکانی

محبو به بوری:بی شک همه اعضا خانواده در روز های پا یا نی سال ، مشغو ل خا نه تکانی هستند و تلاش می کنند تا نظا فت منازل را در حداقل زمان ممکن به پا یان بر سانند ،غا فل از اینکه این سنت زیبا در مواردی در اثر رعایت نا مناسب نکات ایمنی که در بیشتر او قات زنان آن را نا دیده می گیر ند، ممکن است درد سر های جبران نا پذیری را به دنبال داشته با شد .

 

محمد کیا نی فر کارشناس بهداشت حر فه ای اعلام کرد، چون فشار به اندام ها علاوه بر احساس درد ، آسیب دید گی آنها را در پی دارد، در نتیجه نباید در انجام فعا لیتهای خانه تکانی بیش از میزان طبیعی به بدن فشار وارد شود .به گفته او از آنجا که بلند کردن اجسام سنگین بیشتر از میزان توان بدن سبب آسیب به دست ، کمر و گردن می شود، بنا بر این بلند کردن اجسام باید متناسب با توان فرد باشد.

کیا نی فر در ادامه با اشاره به اینکه بهتر است فعا لیتهای خا نه تکانی در روزهای مختلف تقسیم شود، افزود: عجله در به پا یان رسا ندن خا نه تکانی ممکن است عواقب ناگواری به همراه داشته با شد

این کا رشناس بهداشت حر فه ای تصر یح کرد: چون احسا س خستگی زنگ خطری برای سلامتی بدن است در نتیجه افراد با ید هنگام خا نه تکانی هر گو نه احسا س خستگی را جدی گر فته و به خود استراحت دهند.
کیا نی فر به استراحت کافی در هنگام فعالیتهای خا نه تکانی اشاره کرد و هشدار داد: تغذ یه نامنا سب ،خستگی و آسیب پذیری عضلات را افزایش می دهد.

او در ادامه از خا نواده ها خواست در ایا م خانه تکانی از شیطنتهای اطفال غافل نشوند .

کیا نی فر در ادامه تو ضیح داد: به منظور پیشگیری از کمر درد و کشید گی عضلات بدن هنگام جا بجایی وسایل سنگین ، تمیز کردن شیشه و پنجره ، بدن با ید وضعیت منا سبی داشته با شد. به گفته او چون در ایام خانه تکانی زنان به مدت طولانی و به صورت ایستاده مشغو ل به کار هستند و این حالت فشار زیادی به ستون فقرات و کمر آنها وارد می کند، در نتیجه زنان باید در زمان خا نه داری به صورت متناوب تغییر حالت و مو قعیت بد هند و از اینکه بر خی فعا لیتهای خود را نشسته انجام دهند، غافل نشو ند .
از دید گاه او گر چه کمر درد بزرگتر ین مشکلی است که زنان در زمان خا نه تکانی بد لیل جا بجا کردن و یا بلند کردن اجسام سنگین بدون رعایت اصول صحیح با آن مواجه می شو ند و در مواردی این درد تا پا یان عمر آنها را زجر می دهداما اگر آنها یک بر نامه ریزی صحیح داشته با شند، بدون اینکه فشار مضا عفی بر بدن خود تحمیل کنند می توانند همه امور مر بو ط به نظافت را انجام دهند .
کیانی فر تصریح کرد: برای جلو گیری از بروز کمر درد بهتر است هنگام بر داشتن اجسام از روی زمین و یا جا بجا کردن آنها، پشت را صا ف نگه داشت و از قوز کردن پر هیز کرد . به گفته او در این زمان با ید زا نو ها را خم کرد ه و برای تحمل وزن جسم ،به عضلات پای خود تکیه کرد. به اعتقاد وی این وضعیت ضمن آنکه سبب می شود فشار ناشی از حمل وسایل سنگین به جای کمر به مفصل ران منتقل شود، بلکه هم چنین از بروز گر فتگی های عضلانی و درد های نا گهانی عضلات به ویژه در کمر جلو گیری خواهد کرد .

او در ادامه تو ضیح داد وقتی جسم سنگینی از زمین بر داشته شد ه است برای چر خش به جهت خا صی ،هر گز بالاتنه از محل کمر به آن سمت چر خانده نشود بلکه تمام بدن از محل پاها به آن جهت بر گردانده شود. به گفته وی نباید اشیای سنگین با سر عت و با یک حر کت سر یع و نا گهانی از روی زمین بلند شود .کیا نی فر در ادامه هشدار داد هر گز در حالی که جسمی، با یکی از دستها بلند شده است با دست مخالف جسم سنگین دیگری برداشته نشود .
وی در ادامه هشدار داد در صو رتی که فرد مجبور به حمل همزمان دو جسم می با شد بهتر است ابتدا جسمی را که در دست دارد ،زمین بگذارد و سپس هر دو جسم را به طور همزمان و با هم بلند کند .

منبع : قدس آنلاین

/ 0 نظر / 20 بازدید