آنفلونزای خوکی

احمد آهنگران

آنفلونزای خوکی یا SWINE FLU یک بیماری حادتنفسی خیلی مسری خوک ها است که بوسیله یکسری ازویروس های آنفلونزای A خوکی ایجادمی شود . میزان ابتلا به بیماری بالا می باشد ومیزان مرگ ومیر کمتر (%4- 1 ) است .


ویروس بین خوک ها بوسیله آئروسل ها ، تماس مستقیم وغیرمستقیم وخوک های ناقل بدون علائم گسترش می یابد . شیوع در خوک ها درطول سال با بروزفزاینده درپاییز وزمستان درمناطق معتدل اتفاق می افتد . بسیاری ازکشورها بطور معمول گله های خوک رابرعلیه آنفلونزای خوکی واکسینه می نمایند . ( کشورایران فاقد مراکز پرورش خوک می باشد . ) .
علائم اولیه آنفلونزای خوکی A 1N1) H ) شبیه آنفلونزا شامل تب ، سرفه ، سردرد ، درد عضلات ومفاصل ، گلودرد وآبریزش بینی وبرخی مواقع استفراغ واسهال می باشد . شیوع ها وآلودگی انفرادی انسانی با ویروس آنفلونزای خوکی گاهاً گزارش شده اند . علائم بالینی بطورعموم شبیه به آنفلونزای فصلی هستند اماظهور علائم بالینی گزارش شده بطوروسیع ازآلودگی بدون علامت تا پنومونی شدید منجربه مرگ می باشند .


ازآنجایی که ظهور علائم بالینی تیپیک آلودگی آنفلونزای خوکی درانسان شبیه آنفلونزای فصلی وسایر آلودگی های حادمجاری فوقانی تنفسی می باشد ، اغلب موارد تصادفاً با مراقبت فعال آنفلونزای فصلی مشخص شده اند . موارد متوسط یا بدون علائم ممکن است ازتشخیص بازمانده باشند ، بنابراین وسعت واقعی این بیماری بین انسان ناشناخته است .


اشخاص معمولاً آنفلونزای خوکی را ازخوک های آلوده دریافت می کنند هرچندبرخی موارد انسانی تاریخچه تماس با خوک ها یا محیط های نگهداری را ندارند . انتقال انسان به انسان دربرخی موارد اتفاق افتاده است اما به تماس نزدیک وگروه های بسته افراد محدود شده است .


انتقال آنفلونزای خوکی به افرادبا خوردن گوشت خوک بطورمناسب پرورش یافته و آماده شده یا سایر محصولات فراهم شده از خوک ، نشان داده نشده است .


ویروس آنفلونزای خوکی با دماهای پخت 70 درجه سانتیگراد بستگی به راهنمای عمومی آماده سازی گوشت خوک یا سایر گوشت ها کشته می شود . گرچه ویروس های آنفلونزای خوکی بطورنرمال اختصاصی گونه هستند وفقط خوک ها را آلوده می کنند ، برخی مواقع جهت ایجاد بیماری درانسان ، ازسدهای گونه ای عبور می کنند . توصیه های ایمنی :

 - ازتماس نزدیک با افرادی که بیمار به نظر می رسند وافرادیکه تب وسرفه دارند خودداری کنید .

 

 - دست هایتان را به طورمکرروکامل با آب وصابون بشویید .

 

 - روش های خوب سلامتی شامل خواب کافی ،خوردن موادغذایی وحفظ فعالیت جسمانی را انجام دهید .

 

سعی کنیدبخش مجزایی درخانه برای فرد احتمالی بیمار مهیاکرده ودرمراقبت ازوی ازماسک  استفاده کنید

http://neotan.mihanblog.com

/ 0 نظر / 6 بازدید