Olive Oil for Hair Treatment

 

 

روغن زیتون ، در زمانهای گذشته ، تنها معروف برای سهم خود را در پخت و پز انواع دستور العمل های سالم است.

 But with improvisations in study of this oil and more research about its properties, it has emerged as one of the most effective beauty products

. اما با بداهه در این مطالعه از نفت و تحقیقات بیشتری درباره خواص آن ، آن را به عنوان یکی از موثر ترین محصولات زیبایی پدید آمده است.

 One of the recommended ways to reap the olive oil benefits for hair is to use it as a hair conditioner; a process which is simple yet rewarding.

 یکی از راه هایی توصیه می شود که درو روغن زیتون مزایای مو به مو حالت دهنده استفاده از آن به عنوان ، یک فرایند است که در عین حال ساده است پرارزش هستند.

Olive Oil for Hair Treatment

روغن زیتون برای درمان مو

The below tips would let you know how to extract the benefits of olive oil for hair loss , breakage, etc.

زیر راهنمایی خواهد به شما اجازه می دانم که چگونه به عصاره فواید روغن زیتون برای ریزش مو ، شکستگی ، و غیره.

The first step towards enjoying the olive oil benefits for hair begins with heating about ½ cup of olive oil in a microwave, for about 20 secs.

اولین قدم به سوی بهره گیری از مزایای روغن زیتون برای مو آغاز می شود با حرارت دادن در مورد ½ فنجان روغن زیتون در مایکروویو ، به مدت 20 ثانیه.

 Now, if you do not want to mess up your clothing, then better place a towel over your shoulders.

در حال حاضر ، اگر شما به یک ظرف غذا تا لباس خود را ، پس بهتر است محل حوله بر شانه های خود را نمی خواهیم.

 Start massaging your hair with the oil, using your finger tips.

 شروع ماساژ موی خود را با روغن ، با استفاده از نوک انگشتان خود را.

 Massage gently in the scalp and move downwards to the tip of the hair. ب

ه آرامی ماساژ در پوست سر و حرکت رو به پایین به نوک موها است.

 Repeat this step to ensure that you have covered the entire head.

تکرار این مرحله برای اطمینان از اینکه شما را تحت پوشش در تمام سر. Thereafter

, placing your hair loosely on your head, cover it with a shower cap.

 پس از آن ، قرار دادن موهای خود را آزادانه بر سر خود ، آن را پوشش با درب حمام.

Take a break for 30 minutes and let the oil do its work.

 استراحت به مدت 30 دقیقه و اجازه دهید روغن کار است.

 Wash your hair with lukewarm water and a mild shampoo.

 شستشوی موهای خود را با آب ولرم و شامپو ملایم.

 It is also a good idea to use a conditioner.

 این نیز ایده خوبی است برای استفاده از تهویه.

 After you have rinsed out your hair completely, you will notice that your hair has actually become softer to touch and more manageable than before.

پس از شستشو از موهای خود را به طور کامل ، شما متوجه خواهد شد که موهای خود را نرم تر است در واقع تبدیل به لمس و قابل مدیریت تر از قبل.

So this is how you can easily enjoy the olive oil benefits for hair.

 بنابراین ، این است که چگونه می توانید به راحتی لذت بردن ا

ز فواید روغن زیتون برای مو.

 Now, I will let you know about how does olive oil treat your hair.

 Olive oil for hair growth

is recommended because of the action of olive oil on hair breakage thereby helping in hair growth.

 در حال حاضر ، من به شما اطلاع خواهد در مورد چگونه خود را درمان موهای روغن زیتون

 روغن زیتون برای رشد مو است

 رشد توصیه می شود به دلیل اقدام زیتون از روغن مو در شکستگی در نتیجه کمک به مو در.

 There is this hormone known as DTH.

این هورمون به نام DTH وجود دارد.

 This hormone causes a decrease in the shaft of the hair follicle thus, leading to hair loss.

 این هورمون باعث کاهش در شفت از فولیکول مو در نتیجه ، منجر به ریزش مو.

 So what olive oil does is that it reduces the production of this hormone and cuts down the problem of hair loss thus, encouraging hair growth.

 پس چه روغن زیتون نشانی از این است که آن را کاهش می دهد تولید این هورمون و کاهش پایین مشکل از ریزش مو در نتیجه ، تشویق رشد مو.

Most of the damage caused to hair is due to the use of chemical based

hair care products .

 اغلب آسیب وارده به مو به علت استفاده از مواد شیمیایی بر اساس محصولات مراقبت مو .

 As this oil is rich in antioxidants, it basically helps in repairing the damage and help in the growth of new hair.

 از آنجا که این روغن غنی از آنتی اکسیدان ها ، آن را اساسا در ترمیم آسیب کمک می کند و کمک در رشد موی جدید.

 Also, as you can infer from the tips of using olive oil for hair conditioning, the oil helps in keeping the hair soft and shiny.

همچنین ، همانطور که شما می توانید از راهنمایی استفاده از روغن زیتون برای مو استنباط مطبوع ، روغن کمک می کند تا در حفظ مو نرم و براق است.

The main reason why most people advocate the use of olive oil for hair lice and dandruff , is due to the oil's anti-fungal and antibacterial properties.

 دلیل اصلی که چرا بسیاری از افراد حامی استفاده از روغن زیتون برای شپش مو و شوره سر ، به علت نفت قارچی و ضد باکتری است خواص ضد.

Similar to the above tips mentioned about how to reap the benefits of olive oil for hair, here are some more ways which includes honey.

 شبیه به راهنمایی در بالا ذکر شده در مورد چگونگی به درو مزایای روغن زیتون برای مو ، در اینجا برخی را در ادامه راه است که شامل عسل.

Honey (2 tbsp.) and olive oil (3 tbsp.) are the ingredients required

. عسل (2 قاشق غذاخوری) و روغن زیتون (3 قاشق غذاخوری.) هستند مواد مورد نیاز است.

 Blend them thoroughly and massage, covering every part of your scalp and hair.

آنها را کاملا مخلوط و ماساژ ، پوشش هر قسمت از پوست سر و موهای شما.

 Once done, use a shower cap to cover your hair and wait for 15 minutes.

 پس از انجام ، استفاده از یک کلاه دوش موی خود را پوشش دهند و منتظر بمانید تا 15 دقیقه.

 Thereafter, using a mild shampoo, clean your hair thoroughly and rinse.

 پس از آن ، با استفاده از شامپو ملایم ، تمیز و موی خود را کاملا بشویید.

You may also use a conditioner. همچنین شما می توانید تهویه استفاده کنید.

 Let your hair get dry and then you will notice how silky and smooth it has become.

 اجازه بدهید مو شما خشک کنید و سپس شما متوجه خواهید شد که چگونه ابریشمی و صاف آن تبدیل شده است.

 So this is what you get after making use of olive oil and honey for hair.

 پس این چیزی است که شما پس از استفاده از روغن زیتون و عسل برای موهای دریافت کنید.

This was about the olive oil benefits for hair, there are numerous other health benefits of olive oil too.

این بود در مورد فواید روغن زیتون برای مو ، دیگر وجود دارد که بسیاری از خواص درمانی زیتون روغن بیش از حد.

 Use the above given smart and easy-to-do tips on how to reap benefits of this oil for hair care .

 استفاده از فوق داده های هوشمند و آسان برای انجام راهنمایی در مورد چگونگی به درو از مزایای این روغن برای مراقبت از مو .

 I hope you come back saying that they did help and olive oil really works!

من امیدوارم که شما به پشت و گفت که آنها به کمک و روغن زیتون واقعا کار می کند!

/ 0 نظر / 15 بازدید