دیسمنوره یا قاعدگی دردناک

 دیسمنوره یا قاعدگی دردناک یکی از شایع‌ترین بیماری‌های زنان است. دیسمنوره اولیه به قاعدگی دردناک درغیاب بیماری لگنی اطلاق می‌شود و علت آن انقباضات رحمی حاصل از پروستاگلاندین‌های با منشاء اندومتر ترشحی است. درمان متداول آن استفاده از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی و یا داروهای ضد بارداری خوراکی می‌باشد. براساس مطالعات موجود، ویتامین E در کاهش شدت درد دیسمنوره اولیه موثر می‌باشد. هدف این مطالعه مقایسه اثر مفنامیک اسید و ویتامین E به همراه مفنامیک اسید در کاهش شدت درد دیسمنوره اولیه به منظور استفاده در افرادی که کاهش شدت درد در آنها با مفنامیک اسید به حد مطلوب نبود انجام شد.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دو سوکور که در شهر زاهدان انجام شد 64 زن مجرد کمتر از 30 سال مبتلا به دیسمنوره اولیه مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان قدس زاهدان در سال‌های 82 و 83، به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. جهت کاهش درد دیسمنوره به یک گروه در دو قاعدگی متوالی مفنامیک اسید به همراه ویتامین E
(10 کپسول حاوی IU400) وبه گروه دیگر مفنامیک اسید و دارونما داده شد، تا برای 5 روز از دو روز قبل تا سه روز بعد از قاعدگی شبی یک کپسول محتوی دارونما و در دو روز اول قاعدگی کپسول mg 250 مفنامیک اسید (ابتدا 2 کپسول با هم و سپس هر 6 ساعت یک عدد) مصرف کنند و مجدداً مراجعه‌ نمایند. شدت درد براساس درک فرد از درد قاعدگی و انتخاب عدد بازگو کننده آن بر روی یک خط کش mm 100 (VAS) تعیین شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری t محاسبه و 05/0p< معنی‌دار در نظر گرفته شد.
نتایج: آزمون‌های آماری نشان داد که میانگین اختلاف شدت درد قبل و بعد از درمان در گروهی که مفنامیک اسید
به همراه ویتامین E دریافت کرده بودند 52/17±53/48 در مقیاس 100 و در گروهی که مفنامیک اسید و دارونما دریافت کرده بودند 21±94/25 در مقیاس 100 بود و کاهش شدت درد در گروهی که برای آنها مفنامیک اسید و ویتامین E تجویز شده بود بیشتر از گروه دیگر بود (001/0p< ).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل آن دسته از مبتلایان به دیسمنوره اولیه که مصرف مفنامیک اسید سبب کاهش درد مطلوب در آنها نمی‌شود تجویز توام مفنامیک اسید و ویتامینE پیشنهاد می‌شود

 داروهای مسکن از قبیل اسپرین و بروفن و مفنامیک اسید اگر در زمان تخمک گداری استفاده شوند میتوانند در ازاد شدن تخمک اختلال ایجاد نمایند و بهتر است در این زمان ( قبل و بعد از نزدیکی ) استفاده نشوند.

/ 0 نظر / 6 بازدید