روغن هسته انگور

 

 این روزها هر دو روغن هسته انگور و روغن زیتون امریکا به طور گسترده مورد استفاده در آشپزخانه تمام متحده در سراسر ایالات متحده آمریکا ، هر چند روغن هسته انگور است آخرین شرکت کننده.

 It has been used in the European kitchens for over a century.

 شده است در آشپزخانه اروپایی بیش از یک قرن استفاده می شود

. Both olive oil and grapeseed oil nutritionally are considered as 'good' oil, as they are high in unsaturated fat, low in saturated fat and are cholesterol free.

هر دو روغن زیتون و روغن هسته انگور روغن مواد مغذی هستند در نظر گرفته شده به عنوان «خوب ، همان طور که در بالا چربی غیر اشباع شده ، اشباع شده کم چربی و کلسترول رایگان.

If you wonder about the nutritional value of both of them, it is the same.

اگر در مورد این ارزش تغذیه ای هر دو از آنها تعجب ، آن است که همان.

 When we hear nutritionally they are same, the obvious question that arises is, should we use grapeseed oil or olive oil.

وقتی ما می شنویم مواد مغذی آنها همان سوال واضح است که شکل میگیرد ، باید روغن هسته انگور یا روغن زیتون استفاده می کنیم.

 We will consider some points in the grapeseed oil vs olive oil debate, after which we will be able to decide.

 ما برخی از نقاط در انتظار :

کاهش از روغن هسته انگور روغن زیتون بحث ، پس از آن ما قادر خواهد بود تا تصمیم بگیرند که در نظر بگیرند.

Difference Between Olive Oil and Grapeseed Oil

 تفاوت بین روغن زیتون و روغن هسته انگور

To assess grapeseed oil vs olive oil debate we will take the help of certain factors

. برای ارزیابی روغن هسته انگور روغن زیتون در مقابل بحث ما کمک عوامل خاصی را.

The factors are production of both the oils, nutritional value, taste, smoke points and versatility.

عوامل تولید از هر دو روغن ، ارزش غذایی ، طعم ، نقطه دود و تطبیق پذیری.

 Let's start with the debate and find out what comes out of it.

 شروع میکنم با بحث و دریابید که چه چیزی بیرون می آید از آن.

Production

تولید


Grapeseed oil is a vegetable oil that is pressed from the seeds of various varieties of grapes and seeds of grapes, which is an abundant by-product of wine-making.

روغن هسته انگور روغن نباتی است که از دانه های ارقام مختلف انگور و دانه های انگور است ، که فراوان از محصولات شراب سازی فشرده است.

 The supporters of grapeseed oil always talk about the oil being environmentally friendly, because it eliminates the waste of a byproduct of wine-making.

حامیان روغن هسته انگور همیشه در مورد نفت که سازگار با محیط زیست صحبت می کنید ، چرا که آن را حذف اتلاف حاصل از شراب ساخت.

 On the other hand, olive oil is made by pressing olives.

 از سوی دیگر ، روغن زیتون را با فشردن زیتون ساخته شده است.

 The method implemented to extract the oil are various.

 روش اجرا به منظور استخراج نفت مختلف.

 The first extract derived from pressing olives oil is known as extra virgin oil and this is an unrefined oil.

 اولین عصاره روغن زیتون از فشار دادن مشتق شده است به عنوان روغن اضافی دست نخورده شناخته شده است و این نفت خام.

 

 The olive oil we often use is a combination of refined and

extra virgin olive oil

. روغن زیتون ما اغلب استفاده و ترکیبی از تصفیه اضافی روغن زیتون بکر

 . You may want to read on how to make olive oil .

شما ممکن است بخواهید در خواندن چگونه روغن زیتون .

Nutritional Value

 ارزش تغذیه ای


If you want to base your argument on the basis of the nutritional value, then you may be disheartened as both olive oil and grape are identical in terms of nutritional content.

 اگر می خواهید به پایه استدلال خود را بر اساس ارزش تغذیه ای ، و سپس شما ممکن است به عنوان هر دو روغن زیتون و انگور

disheartened

یکسان هستند از نظر محتوای تغذیه ای.

 One tablespoon of both olive oil and grapeseed oil contains 120 calories, 1.8 grams of saturated fat and 9.7 grams of unsaturated fat.

یک قاشق غذا خوری از هر دو روغن زیتون و روغن هسته انگور حاوی 120 کالری ، 1.8 گرم چربی اشباع شده و گرم 9.7 از چربی غیر اشباع.

Both of them are cholesterol-free, hence make for a relatively heart healthy oils.

هر دو از آنها کلسترول آزاد ، از این رو برای ایجاد قلب نسبتا روغن سالم است

. Both grapeseed oil and olive oil contain Vitamin E known for its antioxidant properties, but grapeseed oil contains more Vitamin E as compared to olive oil.

هر دو روغن هسته انگور و روغن زیتون حاوی ویتامین برای خواص آنتی اکسیدانی آن شناخته شده است ، اما روغن هسته انگور حاوی آدرس بیشتر ویتامین به عنوان روغن زیتون مقایسه شده است.

 Grapeseed oil contains 3.8 mg Vitamin E per tablespoon and olive oil contains 1.9 mg per tablespoon.

روغن هسته انگور حاوی 3.8 میلی گرم ویتامین در هر قاشق غذاخوری و روغن زیتون حاوی 1.9 میلی گرم در هر قاشق غذاخوری.

 Read on برای مطالعه بیشتر در

Taste

طعم


The aroma and flavor of grapeseed oil and olive oil is distinctly different than the other.

عطر و طعم از روغن هسته انگور و روغن زیتون است متفاوت و مجزا از دیگری است.

Hence, this is often a point to consider, while choosing the oil.

از این رو ، این است که اغلب یک نقطه در نظر گرفتن ، در حالی که انتخاب روغن.

Grapeseed oil has a mild grape taste and scent, but is often neutral in taste, which simply means, it is appropriate for cooking foods, that have delicate flavors, which can be masked by stronger tasting oil.

روغن هسته انگور دارای طعم ملایم و بوی انگور ، اما اغلب بی طرف در طعم ، که به سادگی به معنی آن است که مناسب برای پخت و پز غذاها ، که طعم دهنده های ظریف ، که می تواند توسط روغن مزه قوی پوشانده.

 It is therefore used for baking or in any other recipe, which demands neutral oil.

از این رو برای پخت و یا به هر دستور دیگر ، که خواسته های نفت بی طرف استفاده می شود.

 Olive oil on the other hand often has fruity taste and does have a slight hint of olives in it.

روغن زیتون از سوی دیگر کرده است که اغلب طعم میوه ای می کند و یک اشاره جزئی از زیتون در آن است.

 It is the extra virgin oil, that is most flavorsome, while regular olive oil is the milder version.

 این روغن اضافی باکره ، که بیشتر

 flavorsome

، در حالی که به طور منظم روغن زیتون است نسخه خفیف تر است.

 Some times it is also dependent on the brans.

گاهی نیز وابسته به

 brans. Olive oil goes well with the Mediterranean cuisine, but often has the tendency to overpower milder flavors.

روغن زیتون می رود و با غذاهای مدیترانه ، اما اغلب به تمایل برای غالب شدن به طعم خفیف تر.

 

 At the same time, it is also a personal choice to use either of the two oils.

در همان زمان ، آن را نیز انتخاب شخصی برای استفاده از هر کدام از دو روغن.

 Click to read on flavored olive oil . کلیک کنید تا در دفعات بازدید : روغن زیتون طعم دار .

Smoke Point

نقطه دود

 
This is a very important point in the grapeseed oil vs olive oil debate.

 این یک نقطه بسیار مهم در روغن هسته انگور ، انتظار : کاهش بحث روغن زیتون.

Smoke point of oil is the temperature at which the oil begins to emit off smoke.

 نقطه دود نفت که در آن درجه حرارت روغن شروع به دود کردن منتشر می کنند است.

An important point always to be remembered while cooking, is that cooking oils should not be heated beyond their smoke points, else the flavor deteriorates and the oil can not be reused at the same time, it can also prove to be dangerous.

نکته بسیار مهم همواره به یاد در حالی که پخت و پز ، این است که روغن پخت و پز باید فراتر از نقطه دود آنها نمی شود گرم می شود ، طعم دیگری رو به وخامت و نفت می تواند در همان زمان مورد استفاده مجدد قرار نمی شود ، همچنین می تواند به اثبات می شود خطرناک است.

 If you want to use oil for sautéing or deep frying, then this becomes a very important point.

 اگر شما مایل به استفاده از روغن برای سرخ کردن و یا sautéing عمیق ، سپس این نقطه بسیار مهم می شود.

 Olive oil has a relatively low smoke point at 320 degrees Fahrenheit and the smoke point of grapeseed oil is 420 degrees Fahrenheit.

روغن زیتون دارای یک نقطه دود نسبتا پایین در 320 درجه فارنهایت و نقطه دود روغن هسته انگور است 420 درجه فارنهایت.

Hence, grapeseed oil can safely be used for deep frying or sautéing at high heat.

 از این رو ، روغن هسته انگور با خیال راحت می توانید برای سرخ کردن عمیق یا sautéing در حرارت بالا استفاده شود.

Versatility

تطبیق پذیری


Grapeseed oil is preferable for cooking in any form, including salad dressings to deep frying.

روغن هسته انگور ترجیح داده شده است برای پخت و پز در هر شکل آن ، از جمله سس سالاد به سرخ کردن عمیق.

 Since it is neutral in flavor, it is more versatile.

 از آنجا که خنثی است را در عطر ، طعم ، آن را راحت تر کرده است.

 However, the distinct taste of olive oil limits its compatibility of olive oil with other foods, as it often overpower the milder flavors.

 با این حال ، طعم متمایز از روغن زیتون محدودیت سازگاری آن از روغن زیتون با دیگر مواد غذایی ، اغلب آن را به عنوان فتح و غلبه کردن طعم خفیف تر.

After reading about grapeseed oil vs olive oil debate, I have come to realize that grape seed oil has certain benefits over olive oil, but that does not mean olive oil is any less.

 پس از مطالعه در مورد روغن هسته انگور ، انتظار :

 روغن دانه انگور دارای مزایای خاصی بر روی روغن زیتون ، اما این بدان معنی نیست که روغن زیتون می باشد هر گونه کمتر است.

 You will have to decide, for what are you going to use the oil, depending on it, you can choose the oil.

شما باید برای تصمیم گیری ، برای چه می خواهید به استفاده از روغن ، بسته بر روی آن ، شما می توانید نفت را انتخاب کنید

/ 0 نظر / 3 بازدید