تحمل دردهای مزمن به عوارض غیر قابل برگشت در مغز منجر میشود

Chronic Pain

تحمل دردهای مزمن به عوارض غیر قابل برگشت در مغز منجر میشود Tolerance to complications of chronic pain in irreversible brain leads
رییس دهمین همایش علمی سالیانه انجمن با بیان این که دردهای مزمن تغییرات ساختاری در مغز ایجاد میکند، گفت: افرادی که به مدت طولانی دردها را تحمل میکنند، به تغییرات غیر قابل برگشت در سلسله اعصاب مرکزی دچار و عوارض آنها باقی می ماند. Association Annual Scientific Conference of the tenth president with the expression chronic pain creates structural changes in the brain said: People have long endured pain to irreversible changes in a series of central nervous suffering and their complications remain.
دکتر سعید سمنانیان در سخنرانی خود در دهمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران با موضوع تغییرات ساختار مغز بر اثر دردهای مزمن با بیان این که در دردهای مزمن شکل پذیری مغز تغییر میکند، اظهار کرد: البته در این گونه دردها نورونها (سلولهای عصبی) هم دچار تغییر میشوند، به نحوی که حتی پس از برطرف شدن علت درد همچنان باقی می ماند و به عنوان یک بیماری به شمار میآید . Saeed Smnanyan doctor in his speech at the tenth Annual Academic Conference Board review and study of pain in the subject of brain structure changes with the expression of chronic pain in chronic pain changes brain plasticity, stated: Of course, these pains neurons ( nerve cells) are also change, so that even after being removed because of pain remains and is considered as a disease.
وی با تاکید بر این که در دردهای مزمن، عملکرد مغز ، نورونها (سلولهای عصبی) و اجزای مغز تغییر میکنند، گفت: در دردهای مزمن نوروترنسمیتر (واسطههای شیمیایی) و در نهایت ساختار مغز تغییر میکند. He emphasized that in chronic pain, brain function, neurons (nerve cells) and they components of the brain changes, said: chronic pain neurotransmitter (chemical Vasthhay) and eventually the brain structure changes.
سمنانیان با بیان این که کاهش میزان ماده خاکستری مغز از تغییرات رایج در مغز بر اثر دردهای مزمن است، افزود: همچنین در مبتلایان به کمردرد مزمن افزایش فعالیت قشری مغز مربوط به کمر و انتقال فعالیت این بخش از مغز به نواحی قشری مجاور (به عنوان مثال پا و ران) رخ میدهد که البته این تغییرات با بهبود درد به حالت اولیه بر میگردد. Smnanyan with the expression level decreased brain gray matter changes in the brain of common chronic pain, added: "Also, in patients with chronic low back pain increased cortical brain activity related to the waist and transfer activities of this section of the brain adjacent cortical areas (as For example, leg and thigh), but this change occurs with improvement of pain is the primary mode.
وی، کاهش میزان ماده خاکستری مغز، کوچک شدن نورونها و حتی کاهش اتصالات عصبی (سیناپسها) را از عوارض دردهای مزمن برشمرد و یادآور شد: حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد افراد جامعه کمردرد را تجربه کردهاند و در افراد مبتلا به کمردردهای مزمن مغز آتروفی میشود. He, reducing brain gray matter, neurons to shrink and even decreased neural connections (synaptically) outlined the effects of chronic pain and reminded: at least 70 to 80 percent of population have experienced back pain and chronic low back pain in patients with brain atrophy is .
رییس دهمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران در تعریف سردردهای مزمن روزانه، خاطر نشان کرد: این قبیل سردردها ۱۵ روز یا بیشتر در ماه بروز میکند. U.S. Tenth Annual Scientific Conference Board review and study of pain in the definition of chronic daily headaches, that: "Such headaches 15 days or more per month occurs. در سردردهای مزمن روزانه ماده خاکستری پل دماغی خلفی، سری و بطنی و در برخی نقاط دیگر در ساختمان مغز کاهش چشمگیری مییابد. Chronic daily headaches in the pons posterior gray matter, ventricular, and in some series and elsewhere in the building finds a significant decrease brain.
دکتر سمنانیان با بیان این که میزان کاهش ماده خاکستری در این قبیل سردردها ارتباط مستقیمی با طول مدت سردرد دارد، تصریح کرد: کاهش ماده خاکستری تغییر مشترکی در همه مبتلایان به دردهای مزمن است. Doctor Smnanyan with the expression level decreased gray matter in direct contact with such headaches, headache duration is emphasized: reduced gray matter at all common in patients with chronic pain.
وی با بیان این که هم اکنون با کمک امکانات و تجهیزات پزشکی بشر توانسته نقشه مغزی موجودات را طراحی کند ، اظهار کرد: در انسان هم به کمک ام آر آی و SMRI مشخص شده که در شرایط دردناک کدام بخش مغز فعال میشود. He expressed that now with the help of medical facilities able to map the human brain to design creatures, stated: to help both humans and SMRI MRI indicated that the painful condition any part of brain is activated.
رییس دهمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران در پایان گفت: اگر چه در گذشته مطالعات مورفولوژی (شکل مغز بر اثر اتوپسی ) حاصل میشد، اما امروزه به کمک دستگاههای تصویربرداری نظیر ام آر آی و SMRI پزشکان از این کار بی نیاز شدند. U.S. Tenth Annual Scientific Conference Board review and study of pain in the end said: "Although past studies of morphology (Autopsy of the brain) was obtained, but now the help of imaging devices such as MRI and SMRI doctors do no need were.

 

- Subject Keywords: Drdmzmn - depression - eczema -
/ 0 نظر / 15 بازدید