دراکولا یا پدروس

دراکولا یا پدروس

از جمله حشرات آفتی است که موجب بروز درماتیتهای خطی در روی پوست بدن شهروندان ساکن در مناطق شمالی و مرکزی ایران می شود.

مشکلات ناشی از این حشرات گاه با داستانهایی توام شده است که پاره ای درست و پاره ای دیگر از بنیان غلط هستند. مقاله ای که در پی می آید اطلاعاتی را برای آشنایی هر چه بیشتر شما با این حشره در اختیار می گذارد

آشنایی باحشرات جنس پدروس و روشهای کنترل آنها
۱-مرفولوژی

پدروس ها که به آنها دراکولا و بللوس و پشه پیاز نیز گفته می شود حشراتی از خانواده استافیلینیده از راسته قاب بالان می باشند. جنس پدروس دارای ۶۲۲ گونه با پراکندگی جهانی می باشد و واجد بدنی باریک و کشیده به رنگ سیاه یا نارنجی است. از ویژگی های مشخص این جنس کوتاه بودن بالپوشهای آنهاست بطوریکه تنها چند بند اول شکم را می پوشاند و بدین لحاظ پنج بند انتهایی شکم قابل رویت باقی می ماند. جفت بالهای عقبی غشایی و توسعه یافته است و در امر پرواز به کار می رود. رنگ بالپوشها آبی یا سبز متالیک است.


۲- بیونومی
پدروس ها حشراتی با دگردیسی کامل بوده و دارای چهار مرحله تخم لارو شفیره و حشره کامل است.
طول دوره لاروی یک ماه و دوره زندگی حشره بالغ ۱۲ ماه می باشد. حشره بالغ نقاط مرطوب و سایه دار را به عنوان زیستگاه ترجیح می دهد. کوتاه بودن بالپوشها موجب از دست رفتن مقدار زیادی از آب بدن حشره می شود.

بدین واسطه بالغان نسبت به تغییرات شدید دمایی و کاهش رطوبت بسیار حساس بوده و به همین دلیل با پناه بردن به محیطهای مناسب سعی در برطرف ساختن این ضعف خود می نمایند. بدین لحاظ در مناطقی که تغییرات روزانه و فصلی و محلی حرارت و رطوبت محیط زیاد باشد زیستگاههای پدروس موقتی و پراکنده خواهد بود (نیکبخت زاده و تیر گری ۱۳۷۸). تخم گذاری این دسته از حشرات متمرکز نبوده و تخمهایشان را در سطح زیستگاه پراکنده می نمایند. تخمها سفید کدر کروی و بسیار ریز هستند. لارو این حشرات حدود ۴ میلیمتر طول دارد. شفیره آنها را در سطح خاک و یا در عمق چند میلیمتری زیر خاک می توان یافت. بالغان تمایل کمتری به پرواز دارند و زمانیکه احساس خطر بنمایند خود را در لابلای ریشه های گیاهی لانه موریانه و مورچه و شکافهای سطح خاک پنهان می نمایند. برای زمستان گذرانی این حشرات به عمق توده گیاهان وحشی و علفهای هرز پناه می برند. اوج فعالیت پروازی این جنس از سوسکها بر اساس مطالعات نیکبخت زاده و تیرگری بین ساعات ۲۱ تا ۲۲ است. پدروسها بشدت از تابش آفتاب گریزان هستند و به هنگام روز در سایه پناه می گیرند اما در مقابل تمایل زیادی به نورهای مصنوعی دارند و به همین دلیل شب هنگام به اماکن مسکونی هجوم می آورند.

فعالیت فصلی بالغان در شهرستانهای مختلف متفاوت بوده و به عواملی چون تعداد نسل و طول دوره زمستان گذرانی وابسته است. در شمال ایران مزارع برنج از عمده ترین زیستگاههای این حشره است در حالیکه در استان فارس نقش مزارع برنج شمال را مزارع یونجه ایفا می کند. این حشرات شکارچی بوده و در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان عامل مبارزه بیولوژیک با آفات مزارع برنج سیب زمینی گوجه فرنگی و آفتابگردان و غیره استفاده شده است. جدول زیر نشان دهنده گونه های شایع در ایران است(نیکبخت زاده و تیرگری ۱۳۷۸ و۲۰۰)

۳- اهمیت پزشکی

اهمیت این دسته از حشرات به واسطه ایجاد ضایعات پوستی است که به آن پدروسیسیا درماتیت پدروس گویند. درماتیت پدروس که درماتیت خطی نیز نامیده
می شود در پیله شدن سوسکهای مزبور بوجود می آید. در اثر له شدن این حشرات
ماده فعالی که درهمولنف آنها بطور طبیعی وجود دارد سطح پوست را آغشته
کرده موجب بروز درماتیتمیشود. این ماده که پدرین نام دارد تنها در اثر له
شدن حشره آزاد می شود و گزشیا نیش حشره نقشی در آزاد شدن آن ندارد. این
ترکیب در برخی از گونه ها و نه درهمه آنها توسط حشره ماده بالغ تولید می
شود و به هنگام تخم گذاری سطح تخمها رامی پوشاند این ماده که ماده ای
ترشحی و دفاعی در برابر عقربها و دیگر بندپایانیاست که قصد تغذیه از تخم
این حشرات را دارند دارای اثر ضد باکتری ضعیف است امابرای سلولهای
یوکاریوتیک بسیار سمی است. بلع این ماده موجب بروز آسیبهای داخلیبسیار
شدید می شود و تزریق وریدی آن موجب حدوث مرگ در سطحی می گردد که میگویند
از سم مار کبری نیز قویتر است. سمیت پدرین بیشتر به واسطه توقف دربیوسنتز
پروتئین و تقسیم سلولی است. ساختار این ماده بسیار شبیه بهساختمان
شیمیایی ماده ای به نام MYCALAMIDE می باشد آزمایشاتی که توسط بخشتومور
شناسی بیمارستان جنرال ساوتهمپتون انجام گرفته است حاکی است پدریندارای
خاصیت ضد تومور است و از این نظر با ماده ضد تومور MYCALAMIDE قابلمقایسه
می باشد(شکل ۲). جالب است بدانید که میزان پدرین در بدن این حشرهآنقدر
ناچیز است که برای بدست آوردن مقدار لازم به منظور تعیین ساختمانشیمیایی
آن به ۱۰۰کیلوگرم از این حشره یعنی معادل حدود ۲۵ میلیون عدد از آنهانیاز
بوده است.

۳-۱: علایم بالینی

درماتیت پدروس نوعی درماتیت تماسی تاولی سوزش دار و اپیدرمولیزیس خود
التیامیابنده پوست انسانی است که شکل و اندازه آن منوط به شکل و وسعت
منطقه تحت تاثیرماده پدرین است. در این درماتیت خطی طیفی از تغییرات
هیستو پاتولوژیک داخل و زیراپیدرمی دیده می شود که واجد یک کانون اصلی
است این کانون محل اولیه تماس پوستبا سم است. کانونهای فرعی این بیماری
در اثر خاراندن محل آلوده به سم و انتقالیافتن آن به اطراف و نیز آزادشدن پروتئازهای اپیدرمی و در نتیجه تخریب اپیدرمدر اطراف کانون اولیه زخم
بوجود می آید.

عارضه در سهمرحله تکامل می یابد:

۱- حدود ۴۸-۲۴ ساعت بعد از تماس پوست با سمماکولهایی در محل تماس بوجود
می آید که بدوا قرمز رنگ و پراکنده بوده سپس بتدریجاین لکه ها به هم
پیوسته نسبتا تیره شده موجب اریتماتوز کامل ناحیه تماس میگردددر این زمان
زخم شبیه حالتی مشابه زخم حاصل از چکیدن مایعی داغ روی پوستاست.

۲- در این مرحله که حدود روز سوم تا چهارم پس از التهاب اولیه آغاز میشود
وزیکولهای کوچکی ظاهر میشوند که بتدریج بزرگ شده فرمی خطی پیدا میکنند.

۳- این مرحله همراه با خارش شدیدی است. در این مرحله زخم خشک شده وسطح آن
ترکهایی بر می دارد و در واقع حالتی اسکواموزی پیدا می کند سپسبتدریج
پوسته های زخم ریزش کرده و لکه هایی هیپر پیگمانته جای آن را میگیرند.
هیپر پیگمانتاسیون اغلب زودگذر و موقتی است ولی گاه ممکن است تا چندماه
هم باقی بماند. پوسته ریزی نیز ممکن است چند مرتبه صورت بگیرد یعنیممکن
است پس از پوسته ریزی اولیه در اثر خاراندن محل و یا بطور خودبخودیپوست
جدید نیز مجددا به همان ترتیب ریزش کرده تعویض شود.

خاراندن زخم درمرحله وزیکولی بدلیل مرطوب و نرم بودن سطح زخم موجب پارگی
آن شده و احتمالعفونتهای ثانوی به انواع میکربها را افزایش می دهد. بروز
عفونت ثانویه و یا لهشدن بیش از یک حشره روی پوست و نیز حساسیت بیشتر
برخی از افراد موجب تغییرتابلوی بالینی عارضه می شود به نوعی که گاه
مجموعه ای از عوارض غیر مستقیم همچوندردهای مفصلی استفراغ تب و ناراحتی
پرده صماخ گوش را بوجود می آورد.

شکلو مراحل التیام زخم در نقاط مختلف بدن یک فرد متفاوت است مثلا تظاهرات
بالینیعارضه در اطراف دهان بینی و چشم کاملا متفاوت از دیگر قسمتهای بدن
است. نواحیمورد اشاره دارای حساسیت بیشتری نسبت به تماس با پدرین بوده و
تماس با کمترینمیزان آن نیز پس از مدت کوتاهی موجب عوارض می گردد.
کوچکترین تماس دستهای آلودهبه همولنف پدروس با چشم پس از ۱۰ ساعت موجب
تورم پلکها و آماس ملتحمه شده همراهبا سوزش و خارش شدیدی خواهد بود که در
نهایت بدلیل ورم پلکها و بافتهای اطرافچشم آلوده بطور موقت بسته می شود.
در موارد آلودگی دور دهان و اطراف بینی نیزمراحل پیشرفت زخم همچون عارضه
چشمی است با این تفاوت که در آنها تورم مشاهده نمیشود.۳-۲: اپیدمیولوژی

درماتیت پدروس بیشتر در قسمتهای فاقد پوشش بدن نظیر دستها صورت و گردن
عارضمی شود تعرق زیاد و حمام گرفتن موجب حساسیت بیشتر پوست نسبت به نفوذ
و اثر پدرینمی شود.از سوی دیگر همزمانی اوج فعالیت پدروسها با فصل گرما و
عرق زیاد و نهایتااستفاده از لباس کم و احیانا آستین کوتاه موجب افزایش
میزان تماس این حشرات باانسان می گردد.

در شمال ایران وفور زیاد درماتیت و عوارض پوستی ناشی ازپدروسها به دلیل
وجود شرایط مساعد پرورش و تکثیر پدروسها و جمعیت بالای آنهاست . عارضه در
تمام گروههای سنی از هر دو جنس و از هر شرایط اجتماعی و طبقاتی به یکنسبت
مشاهده می شود. ممکن است بدوا وفور عارضه در میان خانمهای جوان بیشتربنظر
آید اما این امر به واسطه تاکید بیشتر این افراد به مسایل زیبایی استو
همانطور که گفته شد عارضه در هر دو جنس فاقد تفاوت معنی دار آماری میباشد.

۴- درمان

همانطور که پیشتر بدان اشاره شد حرکت حشره روی سطح بدن مسئله ای ایجاد
نمیکند اگر چه احتمال گاز گرفتن حشره وجود دارد اما موجب پدروسیس نخواهد
شد فقط درصورت کشته شدن حشره روی پوست و مالیده شدن همولنف حشره روی آن
پس از دو روزعوارض ظاهر می شود که تا ۱۰روز بعد تشدید می گردد. ضایعه
مزبور ایمنی نمی دهد وقابل سرایت هم نیست. تا سال ۱۹۹۰ بیش از ۳۰ ترکیب
دارویی برای درمان این عارضهمورد استفاده قرار گرفته اند ولی با وجود این
هنوز دارویی با اثر قطعی و اختصاصیبرای درمان آن وجود ندارد. تمام شیوه
های درمانی مبتنی بر تخفیف و تعدیل زخماست. در بین روشهای مختلف درمانی
خنثی نمودن اثر سم در مراحل اولیه تماس تاثیرخود را نشان داده است اما

/ 0 نظر / 20 بازدید