شیر و لبنیات، منبع
بسیار خوبی برای تأمین پروتئین مورد
نیاز بدن است، مصرف روزانه دو لیوان
شیر، ۵٠ درصد پروتئین مورد نیاز افراد
بالغ را تأمین می کند.

• کلسیم موجود در شیر و لبنیات از
نرمی استخوان، کندی رشد، خرابی
دندان ھا در کودکان و پوکی استخوان در
بزرگسالان پیشگیری می کند.

• مصرف 2-3 لیوان شیر در روز می تواند نیاز بدن به کلسیم را در افراد بالغ تامین کند.
• فسفر به ھمراه کلسیم در تشکیل استخوان و استحکام آن موثر بوده و در ساخت بافت ھای
عضلانی، مغز و اعصاب دخالت می نماید.

• شیر حاوی بعضی از ویتامین ھا مانند آ، ب12 ، ب2 ، ب 1 است.

• کمبود ویتامین آ باعث شب کوری، ناراحتی ھای چشمی و کاھش مقاومت بدن در برابر بیماری
ھای عفونی می گردد.

• کمبود ویتامین ب1 باعث بی اشتھایی، بی حوصلگی، خستگی جسمی و روحی می گردد.
• عوارض کمبود ویتامین ب2 در بدن عبارتند از: پوسته پوسته و خشک شدن پوست اطراف دھان،
گوش و بینی . در موارد شدید کمبود، در بینایی اختلال به وجود می آید.
 مصرف 2 لیوان شیر حدود
50 درصد میزان نیاز به ویتامین ب2 در افراد بالغ را تامین می نماید.

• ویتامین ب12یکی از اجزای ضروری در تشکیل گلبول ھای قرمز خون است وعوارض کمبود این
ویتامین عبارتند از: کم خونی و خستگی. با مصرف روزانه 2 لیوان شیر حدود 50 درصد نیاز بدن افراد
بالغ به این ویتامین تامین می شود.

• برای افراد بزرگسال سالم روزانه 2 واحد یا بیشتر از گروه شیر و لبنیات توصیه می شود. زنان
باردار و شیرده می بایستی حداقل روزانه 3 واحد از این گروه مصرف کنند.