سیستم ظریف بدن شامل هفت چاکرا ، سه کانال و یک دایره به نام وید میباشد