1-   مشکل را نادیده بگیرید و آرام نما باشید!  نادیده گرفتن نیمه ی هشیار، آرامش و آسودگی را باز می گرداند.

2-   گاهی لباس با طرح های کودکانه بپوشید. چنین کاری یادآور روزهای شاد زندگی است.

3-   تفاوت میان فرودست و فرادست، در نگرش ها است. فرادست کار خود را مهم می داند و با خشنودی که از این طریق فراهم می شود به آرامش دست می یابد.

4-   هنگامی که بحث و تعارض کار را مشکل می کند، به سادگی از بحث دوری گزینید و آن را به زمانی دیگر موکول کنید  و از آرامشی که می توانید بدان دست یابید شگفت زده شوید.

5-   یا رنگ صورتی  یا  سبز. هریک از این رنگ ها در دستیابی جان آشفته به آرامش اثری جادویی دارد.

6-   جزئیات جذاب هر لحظه را دریاب، از هر صدا و رنگ نشاط آور شادمان شو، از چنین راهی است که آرامش فرا می رسد.

7-   در هرجا هستی و به هر جا می روی ، اندکی بر زیبایی آن مکان بیفزا، یا در زیبایی آنجا سهیم باش.

8-   تعارف و خوشامد گویی احساسی نیکو پدید می آورد؛ حالتی که از احساس مخاطب هم بهتر است.

9-   مجال انتخاب و انجام دادن بسیار است، آن چه انجام شدنی نیست فراموش کن.

11-هر چه بیشتر گذشت داشته باشی، در انجام تمرین های آرام بخش تواناتر خواهی بود. با گذشت بیشتر، تشویش زندگی را کمتر کنید.

 

 

 

12- خوش خو باشید و با خوی خوش سخن بگویید. خوش خویی بیشتر، آرامش بیشتر.

13- جویای تغییر باشید و از داوری مهراسید. گشاده رو و تن آرام ، تغییر را بپذیرید.

14- در گریستن ، از نظر جسمی و روحی آرامشی است.

15- به هنگام تنش به کاری دیگر بپرداز. جایی بایست که غالباً نمی ایستی ؛ جایی بنشین که به عادت نمی نشینی؛ به گونه ای بیندیش که تاکنون نمی اندیشیدی.

16- به باورهای آیینی خویش بپرداز، بی تردید یکی از آرامش بخش ترین رفتارها، روی آوردن به نیایش و نماز است.